Doelstelling

De stichting heeft ten doel: de gereformeerd bevindelijke prediking van Gods Woord te bevorderen en te verbreiden en zodoende onder de zegen van de HEERE bij te dragen aan een hoger doel namelijk dat God van ieder gediend zal worden zoals Hij dat in Zijn Woord van ons eist.

Beleidsplan (2018-2028)

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 1. het (doen) beleggen en organiseren van (doordeweekse) diensten, waarbij het bestuur al dan niet een spreker uitnodigt;
 2. het opnemen, vastleggen en aanbieden van geluidsopnames van — de hiervoor bedoelde (doordeweekse) diensten;
 3. het (doen) organiseren van (culturele) evenementen, activiteiten — en/of bijeenkomsten;
 4. het realiseren en onderhouden van een eigen website en/of webwinkel;
 5. het (doen) verstrekken van informatie en/of advies door gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van media;
 6. het (doen) werven van fondsen;
 7. het (doen) verstrekken van informatie, advies en/of begeleiding;
 8. samen te werken met diverse organisaties en instellingen;
 9. het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van haar bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn.

Bestuurssamenstelling

Het stichtingsbestuur heeft de volgende bestuursleden:

 • D. Baarssen (voorzitter)
 • P.H. op ’t Hof (secretaris)
 • P.M. Peters (penningmeester)

Beloningsbeleid

Het bestuur kan besluiten onkosten, die werkelijk gemaakt zijn en die onder overlegging van bewijsstukken worden gedeclareerd, aan een bestuurslid te vergoeden. De stichting beoogt niet het maken van winst ter verdeling onder de bestuursleden.

Financiële verantwoording

Resultaten 2021

Financiële verantwoording Stichting Hervormd Gereformeerd Comité Urk

Conform het ANBI reglement presenteren we de jaarcijfers van 2018:

Ontvangsten                                       2021                                       |             2020
Collectes                                  €    11.291,00                                    |     €   12.193.00
Verkoop cd’s en kaarten          €            0.00                                     |     €         73.00
Giften                                       €         192.00                                    |      €       100.00

Rente                                      €             1.00                                     |     €           1.00
Subtotaal                                                        €  11.484.00                |                          € 12.366.00

 

Uitgaven
Vergoeding voorgangers         €    -7.351.00                                     |    €    -9.426.00
Kosten Boeken/bijbels            €        -1.84.00                                    |    €      -3.94.00
Bankkosten                             €         -191.00                                    |    €      -198.00
Kosten uitzendingen               €         -193.00                                    |    €      -210.00
Goede doelen                         €          -500.00                                   |    €             –
Subtotaal                                                          €   -8418.00              |                        €-10.227.00

Resultaat                                                          €    3066.00                                            € 2139.00

Het resultaat is zowel in 2020 als in 2021 positief geweest. Tijdens een dienst in 2021 is er gecollecteerd voor de stichting Friedensstimme Nederland. De opbrengst van deze collecte is overgemaakt aan deze stichting in is te vinden onder “Giften goede doelen”.

Activiteiten 2020 en 2021

In 2020 en 2021 heeft de stichting ieder donderdagavond om 19:30 een dienst gehouden.

13-05-2020 heeft er een contactavond plaatsgevonden waarbij de bezoekers van de diensten zijn uitgenodigd.

20-05-2021 heeft er een contactavond plaatsgevonden waarbij de bezoekers van de diensten zijn uitgenodigd.